首页 > 中文版首页 > 聯繫我们 > 佛學文獻薈萃

楞嚴咒

第一會(零零壹..壹三柒)

(001) nā mó sà dá tuō. sū qié duō yē. ā là hē dì. sān miǎo sān pú tuó xiě。
南 無 薩 怛 他. 蘇 伽 多 耶. 阿 囉 訶 帝. 三 藐 三 菩 陀 寫。

(002) nā mó sà dá tuō. fó tuó jù zhī sè ní shān。
薩 怛 他. 佛 陀 俱 胝 瑟 尼 釤。

(003) nā mó sà pó. bó tuó bó dì. sà duò pí bì。
南 無 薩 婆. 勃 陀 勃 地. 薩 跢 鞞 弊。

(004) nā mó sà duō nán. sān miǎo sān pú tuó. jù zhī nán。
南 無 薩 多 南. 三 藐 三 菩 陀. 俱 知 喃。

(005) suō shě là pó jiā. sēng qié nán。
娑 舍 囉 婆 迦. 僧 伽 喃。

(006) nā mó lú jī ā luó hàn duò nán。
南 無 盧 雞 阿 羅 漢 哆 喃。

(007) nā mó sū lú duō bō nuó nán。
南 無 蘇 盧 多 波 那 喃。

(008) nā mó suō jié lī tuó qié mí nán。
南 無 娑 羯 唎 陀 伽 彌 喃。

(009) nā mó lú jī sān miǎo qié duò nán。
南 無 盧 雞 三 藐 伽 哆 喃。

(010) sān miǎo qié bō là. dǐ bō duō nuó nán。
三 藐 伽 波 囉. 底 波 多 那 喃。

(011) nā mó tí pó lí sè nǎn。
南 無 提 婆 離 瑟 赧。

(012) nā mó xī tuó yē. pí dì yē. tuó là lí sè nǎn。
南 無 悉 陀 耶. 毗 地 耶. 陀 囉 離 瑟 赧。

(013) shě bō nú. jiē là hē. suō hē suō là mó tuō nán。
舍 波 奴. 揭 囉 訶. 娑 訶 娑 囉 摩 他 喃。

(014) nā mó bá là hē mó ní。
南 無 跋 囉 訶 摩 尼。

(015) nā mó yīn tuó là yē。
南 無 因 陀 囉 耶。

(016) nā mó pó qié pó dì。
南 無 婆 伽 婆 帝。

(017) lú tuó là yē。
嚧 陀 囉 耶。

(018) wū mó bō dì。
烏 摩 般 帝。

(019) suō xī yè yē。
娑 醯 夜 耶。

(020) nā mó pó qié pó dì。
南 無 婆 伽 婆 帝。

(021) nuó là yě ná yē。
那 囉 野 拏 耶。

(022) pán zhē mó hē.sān mù tuó là。
盤 遮 摩 訶.三 慕 陀 囉。

(023) nā mó xī jié lī duō yē。
南 無 悉 羯 唎 多 耶。

(024) nā mó pó qié pó dì。
南 無 婆 伽 婆 帝。

(025) mó hē jiā là yē。
摩 訶 迦 囉 耶。

(026) dì lī bō là nuó qié là。
地 唎 般 剌 那 伽 囉。

(027) pí tuó là.bō ná jiā là yē。
毗 陀 囉.波 拏 迦 囉 耶。

(028) ā dì mù dì。
阿 地 目 帝。

(029) shī mó shě nuó ní.pó xī ní。
屍 摩 舍 那 泥.婆 悉 泥。

(030) mó dá lī qié ná。
摩 怛 唎 伽 拏。

(031) nā mó xī jié lī duō yē。
南 無 悉 羯 唎 多 耶。

(032) nā mó pó qié pó dì。
南 無 婆 伽 婆 帝。

(033) duō tuō qié duò jù là yē。
多 他 伽 跢 俱 囉 耶。

(034) nā mó bō tóu mó.jù là yē。
南 無 般 頭 摩.俱 囉 耶。

(035) nā mó bá shé là.jù là yē。
南 無 跋 闍 囉.俱 囉 耶。

(036) nā mó mó ní jù là yē。
南 無 摩 尼 俱 囉 耶。

(037) nā mó qié shé jù là yē。
南 無 伽 闍 俱 囉 耶。

(038) nā mó pó qié pó dì。
南 無 婆 伽 婆 帝。

(039) dì lī chá. shū là xī nuó。
帝 唎 茶. 輸 囉 西 那。

(040) bō là hē là ná là shé yē。
波 囉 訶 囉 拏 囉 闍 耶。

(041) duò tuō qié duō yē。
跢 他 伽 多 耶。

(042) nā mó pó qié pó dì。
南 無 婆 伽 婆 帝。

(043) nā mó ā mí duō pó yē。
南 無 阿 彌 多 婆 耶。

(044) duò tuō qié duō yē。
跢 他 伽 多 耶。

(045) ā là hē dì。
阿 囉 訶 帝。

(046) sān miǎo sān pú tuó yē。
三 藐 三 菩 陀 耶。

(047) nā mó pó qié pó dì。
南 無 婆 伽 婆 帝。

(048) ā chú pí yē。
阿 芻 鞞 耶。

(049) duò tuō qié duō yē。
跢 他 伽 多 耶。

(050) ā là hē dì。
阿 囉 訶 帝。

(051) sān miǎo sān pú tuó yē。
三 藐 三 菩 陀 耶。

(052) nā mó pó qié pó dì。
南 無 婆 伽 婆 帝。

(053) pí shā shé yē jù lú fèi zhù lī yē。
鞞 沙 闍 耶 俱 盧 吠 柱 唎 耶。

(054) bō là pó là shé yē。
般 囉 婆 囉 闍 耶。

(055) duò tuō qié duō yē。
跢 他 伽 多 耶。

(056) nā mó pó qié pó dì。
南 無 婆 伽 婆 帝。

(057) sān bǔ shī bì duō。
三 補 師 毖 多。

(058) sà lián nà là.là shé yē。
薩 憐 捺 囉.剌 闍 耶。

(059) duò tuō qié duō yē。
跢 他 伽 多 耶。

(060) ā là hē dì。
阿 囉 訶 帝。

(061) sān miǎo sān pú tuó yē。
三 藐 三 菩 陀 耶。

(062) nā mó pó qié pó dì。
南 無 婆 伽 婆 帝。

(063) shě jī yě. mǔ nà yè。
舍 雞 野. 母 那 曳。

(064) duò tuō qié duō yē。
跢 他 伽 多 耶。

(065) ā là hē dì。
阿 囉 訶 帝。

(066) sān miǎo sān pú tuó yē。
三 藐 三 菩 陀 耶。

(067) nā mó pó qié pó dì。
南 無 婆 伽 婆 帝。

(068) là dá nuó. jī dū là shé yē。
剌 怛 那. 雞 都 囉 闍 耶。

(069) duò tuō qié duō yē。
跢 他 伽 多 耶。

(070) ā là hē dì。
阿 囉 訶 帝。

(071) sān miǎo sān pú tuó yē。
三 藐 三 菩 陀 耶。

(072) dì piáo. nā mó sà jié lī duō。
帝 瓢. 南 無 薩 羯 唎 多。

(073) yì tán pó qié pó duō。
翳 曇 婆 伽 婆 多。

(074) sà dá tuō. qié dū sè ní shān。
薩 怛 他. 伽 都 瑟 尼 釤。

(075) sà dá duō. bō dá lán。
薩 怛 多. 般 怛 嚂。

(076) nā mó ā pó là shì dān。
南 無 阿 婆 囉 視 耽。

(077) bō là dì yáng qí là。
般 囉 帝 揚 歧 囉。

(078) sà là pó bù duō. jiē là hē。
薩 囉 婆 部 多. 揭 囉 訶。

(079) ní jié là hē.jiē jiā là hē ní。
尼 羯 囉 訶. 揭 迦 囉 訶 尼。

(080) bá là bì dì yē. chì tuó nǐ。
跋 囉 毖 地 耶. 叱 陀 你。

(081) ā jiā là mì lī zhù。
阿 迦 囉 密 唎 柱。

(082) bō lī dá là yē. níng jiē lī。
般 唎 怛 囉 耶. 儜 揭 唎。

(083) sà là pó. pán tuó nuó. mù chā ní。
薩 囉 婆. 盤 陀 那. 目 叉 尼。

(084) sà là pó. tū sè zhà。
薩 囉 婆. 突 瑟 吒。

(085) tū xī fá. bō nuó nǐ fá là ní。
突 悉 乏. 般 那 你 伐 囉 尼。

(086) zhě dū là shī dì nán。
赭 都 囉 失 帝 南。

(087) jié là hē. suō hē sà là ruò shé。
羯 囉 訶. 娑 訶 薩 囉 若 闍。

(088) pí duō bēng. suō nuó jié lī。
毗 多 崩. 娑 那 羯 唎。

(089) ā sè zhà bīng shě dì nán。
阿 瑟 吒 冰 舍 帝 南。

(090) nuó chā chà dá là ruò shé。
那 叉 剎 怛 囉 若 闍。

(091) bō là sà tuó nuó jié lī。
波 囉 薩 陀 那 羯 唎。

(092) ā sè zhà nán。
阿 瑟 吒 南。

(093) mó hē jié là hē ruò shé。
摩 訶 揭 囉 訶 若 闍。

(094) pí duō bēng. sà nuó jié lī。
毗 多 崩. 薩 那 羯 唎。

(095) sà pó shě dū lú nǐ pó là ruò shé。
薩 婆 舍 都 嚧 你 婆 囉 若 闍。

(096) hū lán tū xī fá. nán zhē nuó shě ní。
呼 藍 突 悉 乏. 難 遮 那 舍 尼。

(097) bì shā shě. xī dá là。
毖 沙 舍. 悉 怛 囉。

(098) ā jí ní. wū tuó jiā là ruò shé。
阿 吉 尼. 烏 陀 迦 囉 若 闍。

(099) ā bō là shì duō jù là。
阿 般 囉 視 多 具 囉。

(100) mó hē bō là zhàn chí。
摩 訶 般 囉 戰 持。

(101) mó hē dié duō。
摩 訶 叠 多。

(102) mó hē dì shé。
摩 訶 帝 闍。

(103) mó hē shuì duō shé pó là。
摩 訶 稅 多 闍 婆 囉。

(104) mó hē bá là pán tuó là pó xī nǐ。
摩 訶 跋 囉 盤 陀 囉 婆 悉 你。

(105) ā lī yē duō là。
阿 唎 耶 多 囉。

(106) pí lī jù zhī。
毗 唎 俱 知。

(107) shì pó pí shé yē。
誓 婆 毗 闍 耶。

(108) bá shé là.mó lǐ dǐ。
跋 闍 囉.摩 禮 底。

(109) pí shě lú duō。
毗 舍 嚧 多。

(110) bó téng wǎng jiā。
勃 騰 罔 迦。

(111) bá shé là.zhì hē nuó ē zhē。
跋 闍 囉.制 喝 那 阿 遮。

(112) mó là zhì pó. bō là zhì duō。
摩 囉 制 婆. 般 囉 質 多。

(113) bá shé là chàn chí。
跋 闍 囉 擅 持。

(114) pí shě là zhē。
毗 舍 囉 遮。

(115) shàn duō shě. pí tí pó.bǔ shì duō。
扇 多 舍. 鞞 提 婆.補 視 多。

(116) sū mó lú bō。
蘇 摩 嚧 波。

(117) mó hē shuì duō。
摩 訶 稅 多。

(118) ā lī yē duō là。
阿 唎 耶 多 囉。

(119) mó hē pó là ā bō là。
摩 訶 婆 囉 阿 般 囉。

(120) bá shé là.shāng jié là zhì pó。
跋 闍 囉.商 揭 囉 制 婆。

(121) bá shé là jù mó lī。
跋 闍 囉 俱 摩 唎。

(122) jù lán tuó lī。
俱 藍 陀 唎。

(123) bá shé là.hē sà duō zhē。
跋 闍 囉.喝 薩 多 遮。

(124) pí dì yē.qián zhē nuó. mó lī jiā。
毗 地 耶.乾 遮 那. 摩 唎 迦。

(125) kǔ sū mǔ.pó jié là duò nuó。
啒 蘇 母.婆 羯 囉 多 那。

(126) pí lú zhē nuó jù lī yē。
鞞 嚧 遮 那 俱 唎 耶。

(127) yè là tú sè ní shān。
夜 囉 菟 瑟 尼 釤。

(128) pí zhē lán pó.mó ní zhē。
毗 折 藍 婆.摩 尼 遮。

(129) bá shé là.jiā nuó jiā bō là pó。
跋 闍 囉.迦 那 迦 波 囉 婆。

(130) lú shé nuó bá shé là.dùn zhì zhē。
嚧 闍 那 跋 闍 囉.頓 稚 遮。

(131) shuì duō zhē. jiā mó là。
稅 多 遮. 迦 摩 囉。

(132) chà shē shī. bō là pó。
剎 奢 屍. 波 囉 婆。

(133) yì dì yí dì。
翳 帝 夷 帝。

(134) mǔ tuó là jié ná。
母 陀 囉 羯 拏。

(135) suō pí là chàn。
娑 鞞 囉 懺。

(136) jué fàn dū。
掘 梵 都。

(137) yìn tù nuó. mó mó xiě。
印 兔 那. 麽 麽 寫。

第二會(零三捌..壹捌柒)

(138) wū xīn。
烏 昕。

(139) lī sè jiē ná。
唎 瑟 揭 拏。

(140) bō là shě xī duō。
般 剌 舍 悉 多。

(141) sà dá tuō. qié dū sè ní shān。
薩 怛 他. 伽 都 瑟 尼 釤。

(142) hǔ xīn。
虎 昕。

(143) dū lú yōng。
都 盧 雍。

(144) zhān pó nuó。
瞻 婆 那。

(145) hǔ xīn。
虎 昕。

(146) dū lú yōng。
都 盧 雍。

(147) xī dān pó nuó。
悉 耽 婆 那。

(148) hǔ xīn。
虎 昕。

(149) dū lú yōng。
都 盧 雍。

(150) bō là sè dì yē.sān bō chā. ná jié là。
波 囉 瑟 地 耶.三 般 叉. 拏 羯 囉。

(151) hǔ xīn。
虎 昕。

(152) dū lú yōng。
都 盧 雍。

(153) sà pó yào chā. hē là chà suō。
薩 婆 藥 叉. 喝 囉 剎 娑。

(154) jiē là hē ruò shé。
揭 囉 訶 若 闍。

(155) pí téng bēng. sà nuó jié là。
毗 騰 崩. 薩 那 羯 囉。

(156) hǔ xīn。
虎 昕。

(157) dū lú yōng。
都 盧 雍。

(158) zhě dū là.shī dǐ nán。
者 都 囉.屍 底 南。

(159) jiē là hē.suō hē sà là nán。
揭 囉 訶.娑 訶 薩 囉 南。

(160) pí téng bēng. sà nuó là。
毗 騰 崩. 薩 那 囉。

(161) hǔ xīn。
虎 昕。

(162) dū lú yōng。
都 盧 雍。

(163) là chā。
囉 叉。

(164) pó qié fàn。
婆 伽 梵。

(165) sà dá tuō. qié dū sè ní shān。
薩 怛 他. 伽 都 瑟 尼 釤。

(166) bō là diǎn shé jí lī。
波 囉 點 闍 吉 唎。

(167) mó hē suō hē sà là。
摩 訶 娑 訶 薩 囉。

(168) bó shù suō hē sà là.shì lī shā。
勃 樹 娑 訶 薩 囉.室 唎 沙。

(169) jù zhī suō hē sà ní dì lí。
俱 知 娑 訶 薩 泥 帝 籬。

(170) ā bì tí shì pó lī duō。
阿 弊 提 視 婆 唎 多。

(171) zhà zhà yīng jiā。
吒 吒 罌 迦。

(172) mó hē bá shé lú tuó là。
摩 訶 跋 闍 嚧 陀 囉。

(173) dì lī pú pó nuó。
帝 唎 菩 婆 那。

(174) màn chá là。
曼 茶 囉。

(175) wū xīn。
烏 昕。

(176) suō xī dì bù pó dū。
娑 悉 帝 薄 婆 都。

(177) mó mó。
麽 麽。

(178) yìn tù nuó mó mó xiě。
印 兔 那 麽 麽 寫。

第三會(壹柒玖..貳柒貳)

(179) là shé pó yè。
囉 闍 婆 夜。

(180) zhǔ là bá yè。
主 囉 跋 夜。

(181) ā qí ní pó yè。
阿 祇 尼 婆 夜。

(182) wū tuó jiā pó yè。
烏 陀 迦 婆 夜。

(183) pí shā pó yè。
毗 沙 婆 夜。

(184) shě sà duō là pó yè。
舍 薩 多 囉 婆 夜。

(185) pó là zhuó jié là pó yè。
婆 囉 斫 羯 囉 婆 夜。

(186) tū sè chā pó yè。
突 瑟 叉 婆 夜。

(187) ā shě nǐ pó yè。
阿 舍 你 婆 夜。

(188) ā jiā là.mì lī zhù pó yè。
阿 迦 囉.密 唎 柱 婆 夜。

(189) tuó luó ní bù mí jiàn. bō qié bō tuó pó yè。
陀 囉 尼 部 彌 劍. 波 伽 波 陀 婆 夜。

(190) wū là jiā pó duō pó yè。
烏 囉 迦 婆 多 婆 夜。

(191) là shé tán chá pó yè。
剌 闍 壇 茶 婆 夜。

(192) nuó qié pó yè。
那 伽 婆 夜。

(193) pí tiáo dá pó yè。
毗 條 怛 婆 夜。

(194) sū bō là ná pó yè。
蘇 波 囉 拏 婆 夜。

(195) yào chā jiē là hē。
藥 叉 揭 囉 訶。

(196) là chā sī.jiē là hē。
囉 叉 私.揭 囉 訶。

(197) bì lī duō. jiē là hē。
畢 唎 多. 揭 囉 訶。

(198) pí shě zhē. jiē là hē。
毗 舍 遮. 揭 囉 訶。

(199) bù duō jiē là hē。
部 多 揭 囉 訶。

(200) jiū pán chá. jiē là hē。
鳩 盤 茶. 揭 囉 訶。

(201) bǔ dān nuó. jiē là hē。
補 單 那. 揭 囉 訶。

(202) jiā zhà bǔ dān nuó. jiē là hē。
迦 吒 補 單 那. 揭 囉 訶。

(203) xī qián dù.jiē là hē。
悉 乾 度.揭 囉 訶。

(204) ā bō xī mó là.jiē là hē。
阿 播 悉 摩 囉.揭 囉 訶。

(205) wū tán mó tuó. jiē là hē。
烏 檀 摩 陀. 揭 囉 訶。

(206) chē yè jiē là hē。
車 夜 揭 囉 訶。

(207) xī lī pó dì.jiē là hē。
醯 唎 婆 帝.揭 囉 訶。

(208) shè duō hē lī nán。
社 多 訶 唎 南。

(209) jiē pó hē lī nán。
揭 婆 訶 唎 南。

(210) lú dì là.hē lī nán。
嚧 地 囉.訶 唎 南。

(211) máng suō hē lī nán。
忙 娑 訶 唎 南。

(212) mí tuó hē lī nán。
謎 陀 訶 唎 南。

(213) mó shé hē lī nán。
摩 闍 訶 唎 南。

(214) shé duō hē lī nǚ。
闍 多 訶 唎 女。

(215) shì bǐ duō hē lī nán。
視 比 多 訶 唎 南。

(216) pí duō hē lī nán。
毗 多 訶 唎 南。

(217) pó duō hē lī nán。
婆 多 訶 唎 南。

(218) ā shū zhē hē lī nǚ。
阿 輸 遮 訶 唎 女。

(219) zhì duō hē lī nǚ。
質 多 訶 唎 女。

(220) dì shān sà pí shān。
帝 釤 薩 鞞 釤。

(221) sà pó jiē là hē nán。
薩 婆 揭 囉 訶 南。

(222) pí tuó yè shé. chēn tuó yè mí。
毗 陀 耶 闍. 瞋 陀 夜 彌。

(223) jī là yè mí。
雞 囉 夜 彌。

(224) bō lī bá là zhě jiā. qì lī dān。
波 唎 跋 囉 者 迦. 訖 唎 擔。

(225) pí tuó yè shé. chēn tuó yè mí。
毗 陀 夜 闍. 瞋 陀 夜 彌。

(226) jī là yè mí。
雞 囉 夜 彌。

(227) chá yǎn ní.qì lī dān。
茶 演 尼.訖 唎 擔。

(228) pí tuó yè shé. chēn tuó yè mí。
毗 陀 夜 闍. 瞋 陀 夜 彌。

(229) jī là yè mí。
雞 囉 夜 彌。

(230) mó hē bō shū bō dá yè。
摩 訶 般 輸 般 怛 夜。

(231) lú tuó là.qì lī dān。
嚧 陀 囉.訖 唎 擔。

(232) pí tuó yè shé. chēn tuó yè mí。
毗 陀 夜 闍. 嗔 陀 夜 彌。

(233) jī là yè mí。
雞 囉 夜 彌。

(234) nuó là yè ná.qì lī dān。
那 囉 夜 拏.訖 唎 擔。

(235) pí tuó yè shé. chēn tuó yè mí。
毗 陀 夜 闍. 嗔 陀 夜 彌。

(236) jī là yè mí。
雞 囉 夜 彌。

(237) dá duǒ qié lú chá xī.qì lī dān。
怛 埵 伽 嚧 茶 西.訖 唎 擔。

(238) pí tuó yè shé. chēn tuó yè mí。
毗 陀 夜 闍. 嗔 陀 夜 彌。

(239) jī là yè mí。
雞 囉 夜 彌。

(240) mó hē jiā là.mó dá lī qié ná.qì lī dān。
摩 訶 迦 囉.摩 怛 唎 伽 拏.訖 唎 擔。

(241) pí tuó yè shé. chēn tuó yè mí。
毗 陀 夜 闍. 嗔 陀 夜 彌。

(242) jī là yè mí。
雞 囉 夜 彌。

(243) jiā bō lī jiā. qì lī dān。
迦 波 唎 迦. 訖 唎 擔。

(244) pí tuó yè shé. chēn tuó yè mí。
毗 陀 夜 闍. 嗔 陀 夜 彌。

(245) jī là yè mí。
雞 囉 夜 彌。

(246) shé yè jié là.mó dù jié là。
闍 夜 羯 囉.摩 度 羯 囉。

(247) sà pó là tuō suō dá nuó. qì lī dān。
薩 婆 囉 他 娑 達 那. 訖 唎 擔。

(248) pí tuó yè shé. chēn tuó yè mí。
毗 陀 夜 闍. 嗔 陀 夜 彌。

(249) jī là yè mí。
雞 囉 夜 彌。

(250) zhě duō là.pó qí nǐ.qì lī dān。
赭 咄 囉.婆 耆 你.訖 唎 擔。

(251) pí tuó yè shé. chēn tuó yè mí。
毗 陀 夜 闍. 嗔 陀 夜 彌。

(252) jī là yè mí。
雞 囉 夜 彌。

(253) pí lī yáng. qì lī zhī。
毗 唎 羊. 訖 唎 知。

(254) nán tuó jī shā là.qié ná bō dì。
難 陀 雞 沙 囉.伽 拏 般 帝。

(255) suǒ xī yè.qì lī dān。
索 醯 夜.訖 唎 擔。

(256) pí tuó yè shé. chēn tuó yè mí。
毗 陀 夜 闍. 嗔 陀 夜 彌。

(257) jī là yè mí。
雞 囉 夜 彌。

(258) nuó jiē nuó. shě là pó ná.qì lī dān。
那 揭 那. 舍 囉 婆 拏.訖 唎 擔。

(259) pí tuó yè shé. chēn tuó yè mí。
毗 陀 夜 闍. 嗔 陀 夜 彌。

(260) jī là yè mí。
雞 囉 夜 彌。

(261) ā luó hàn. qì lī dān pí tuó yè shé. chēn tuó yè mí。
阿 羅 漢. 訖 唎 擔 毗 陀 夜 闍. 嗔 陀 夜 彌。

(262) jī là yè mí。
雞 囉 夜 彌。

(263) pí duō là qié. qì lī dān。
毗 多 囉 伽. 訖 唎 擔。

(264) pí tuó yè shé. chēn tuó yè mí。
毗 陀 夜 闍. 嗔 陀 夜 彌。

(265) jī là yè mí bá shé là bō nǐ。
雞 囉 夜 彌 跋 闍 囉 波 你。

(266) jù xī yè.jù xī yè。
具 醯 夜.具 醯 夜。

(267) jiā dì bō dì.qì lī dān。
迦 地 般 帝.訖 唎 擔。

(268) pí tuó yè shé. chēn tuó yè mí。
毗 陀 夜 闍. 嗔 陀 夜 彌。

(269) jī là yè mí。
雞 囉 夜 彌。

(270) là chā wǎng。
囉 叉 罔。

(271) pó qié fàn。
婆 伽 梵。

(272) yìn tù nuó. mó mó xiě。
印 兔 那. 麽 麽 寫。

第四會(貳柒三..三三貳)

(273) pó qié fàn。
婆 伽 梵。

(274) sà dá duō. bō dá là。
薩 怛 多. 般 怛 囉。

(275) nā mó cuì dū dì。
南 無 粹 都 帝。

(276) ā xī duō. nuó là là jiā。
阿 悉 多. 那 囉 剌 迦。

(277) bō là pó.xī pǔ zhà。
波 囉 婆.悉 普 吒。

(278) pí jiā sà dá duō. bō dì lī。
毗 迦 薩 怛 多. 缽 帝 唎。

(279) shí fó là.shí fó là。
什 佛 囉.什 佛 囉。

(280) tuó là tuó là。
陀 囉 陀 囉。

(281) pín tuó là.pín tuó là.chēn tuó chēn tuó。
頻 陀 囉.頻 陀 囉.嗔 陀 嗔 陀。

(282) hǔ xīn。
虎 昕。

(283) hǔ xīn。
虎 昕。

(284) pàn zhà。
泮 吒。

(285) pàn zhà pàn zhà pàn zhà pàn zhà。
泮 吒 泮 吒 泮 吒 泮 吒。

(286) suō hē。
娑 訶。

(287) xī xī pàn。
醯 醯 泮。

(288) ā móu jiā yē pàn。
阿 牟 迦 耶 泮。

(289) ā bō là.tí hē duō pàn。
阿 波 囉.提 訶 多 泮。

(290) pó là bō là tuó pàn。
婆 囉 波 囉 陀 泮。

(291) ā sù là.pí tuó là.bō jiā pàn。
阿 素 囉.毗 陀 囉.波 迦 泮。

(292) sà pó tí pí bì pàn。
薩 婆 提 鞞 弊 泮。

(293) sà pó nuó qié bì pàn。
薩 婆 那 伽 弊 泮。

(294) sà pó yào chā bì pàn。
薩 婆 藥 叉 弊 泮。

(295) sà pó qián tà pó bì pàn。
薩 婆 幹 闥 婆 弊 泮。

(296) sà pó bǔ dān nuó bì pàn。
薩 婆 補 丹 那 弊 泮。

(297) jiā zhà bǔ dān nuó bì pàn。
迦 吒 補 丹 那 弊 泮。

(298) sà pó tū láng zhǐ dì bì pàn。
薩 婆 突 狼 枳 帝 弊 泮。

(299) sà pó tū sè bǐ lí.qì sè dì bì pàn。
薩 婆 突 澀 比 犁.訖 瑟 帝 弊 泮。

(300) sà pó shí pó lí bì pàn。
薩 婆 什 婆 利 弊 泮。

(301) sà pó ā bō xī mó lí bì pàn。
薩 婆 阿 播 悉 麽 犂 弊 泮。

(302) sà pó shě là pó ná bì pàn。
薩 婆 舍 囉 婆 拏 弊 泮。

(303) sà pó dì dì jī bì pàn。
薩 婆 地 帝 雞 弊 泮。

(304) sà pó dá mó tuó jì bì pàn。
薩 婆 怛 摩 陀 繼 弊 泮。

(305) sà pó pí tuó yē.là shì zhē lí bì pàn。
薩 婆 毗 陀 耶.囉 誓 遮 犂 弊 泮。

(306) shé yè jié là.mó dù jié là。
闍 夜 羯 囉.摩 度 羯 囉。

(307) sà pó là tuō suō tuó jī bì pàn。
薩 婆 囉 他 娑 陀 雞 弊 泮。

(308) pí dì yè.zhē lī bì pàn。
毗 地 夜.遮 唎 弊 泮。

(309) zhě dū là.fù qí nǐ bì pàn。
者 都 囉.縛 耆 你 弊 泮。

(310) bá shé là.jù mó lī。
跋 闍 囉.俱 摩 唎。

(311) pí tuó yè.là shì bì pàn。
毗 陀 夜.囉 誓 弊 泮。

(312) mó hē bō là dīng yáng. yì qí lī bì pàn。
摩 訶 波 囉 丁 羊. 乂 耆 唎 弊 泮。

(313) bá shé là.shāng jié là yè。
跋 闍 囉.商 羯 囉 夜。

(314) bō là zhàng qí.là shé yē pàn。
波 囉 丈 耆.囉 闍 耶 泮。

(315) mó hē jiā là yè。
摩 訶 迦 囉 夜。

(316) mó hē mò dá lī jiā ná。
摩 訶 末 怛 唎 迦 拏。

(317) nā mó suō jié lī duō yè pàn。
南 無 娑 羯 唎 多 夜 泮。

(318) bì sè ná pí yè pàn。
毖 瑟 拏 婢 曳 泮。

(319) bó là hē móu ní yè pàn。
勃 囉 訶 牟 尼 曳 泮。

(320) ā qí ní yè pàn。
阿 耆 尼 曳 泮。

(321) mó hē jié lī yè pàn。
摩 訶 羯 唎 曳 泮。

(322) jié là tán chí yè pàn。
羯 囉 檀 遲 曳 泮。

(323) miè dá lī yè pàn。
蔑 怛 唎 曳 泮。

(324) lào dá lī yè pàn。
嘮 怛 唎 曳 泮。

(325) zhē wén chá yè pàn。
遮 文 茶 曳 泮。

(326) jié luó là dá lī yè pàn。
羯 邏 囉 怛 唎 曳 泮。

(327) jiā bō lī yè pàn。
迦 般 唎 曳 泮。

(328) ā dì mù zhì duō. jiā shī mó shě nuó。
阿 地 目 質 多. 迦 屍 摩 舍 那。

(329) pó sī nǐ yè pàn。
婆 私 你 曳 泮。

(330) yǎn jí zhì。
演 吉 質。

(331) sà duǒ pó xiě。
薩 埵 婆 寫。

(332) mó mó yìn tù nuó mó mó xiě。
麽 麽 印 兔 那 麽 麽 寫。

第五會(三三三..肆貳柒)

(333) tū sè zhà zhì duō。
突 瑟 吒 質 多。

(334) ā mò dá lī zhì duō。
阿 末 怛 唎 質 多。

(335) wū shé hē là。
烏 闍 訶 囉。

(336) qié pó hē là。
伽 婆 訶 囉。

(337) lú dì là hē là。
嚧 地 囉 訶 囉。

(338) pó suō hē là。
婆 娑 訶 囉。

(339) mó shé hē là。
摩 闍 訶 囉。

(340) shé duō hē là。
闍 多 訶 囉。

(341) shì bì duō hē là。
視 毖 多 訶 囉。

(342) bá lüè yè hē là。
跋 略 夜 訶 囉。

(343) qián tuó hē là。
幹 陀 訶 囉。

(344) bù shǐ bō hē là。
布 史 波 訶 囉。

(345) pō là hē là。
頗 囉 訶 囉。

(346) pó xiě hē là。
婆 寫 訶 囉。

(347) bō bō zhì duō。
般 波 質 多。

(348) tū sè zhà zhì duō。
突 瑟 吒 質 多。

(349) lào tuó là zhì duō。
嘮 陀 囉 質 多。

(350) yào chā jiē là hē。
藥 叉 揭 囉 訶。

(351) là chà suō. jiē là hē。
囉 剎 娑. 揭 囉 訶。

(352) bì lí duō. jiē là hē。
閉 籬 多. 揭 囉 訶。

(353) pí shě zhē. jiē là hē。
毗 舍 遮. 揭 囉 訶。

(354) bù duō jiē là hē。
部 多 揭 囉 訶。

(355) jiū pán chá. jiē là hē。
鳩 盤 茶. 揭 囉 訶。

(356) xī qián tuó. jiē là hē。
悉 幹 陀. 揭 囉 訶。

(357) wū dá mó tuó. jiē là hē。
烏 怛 摩 陀. 揭 囉 訶。

(358) chē yè jiē là hē。
車 夜 揭 囉 訶。

(359) ā bō sà mó là.jiē là hē。
阿 播 薩 摩 囉.揭 囉 訶。

(360) zhái qū gé.chá qí ní.jiē là hē。
宅 袪 革.茶 耆 尼.揭 囉 訶。

(361) lī fó dì.jiē là hē。
唎 佛 帝.揭 囉 訶。

(362) shé mí jiā. jiē là hē。
闍 彌 迦. 揭 囉 訶。

(363) shě jù ní.jiē là hē。
舍 俱 尼.揭 囉 訶。

(364) lǎo tuó là nán dì jiā. jiē là hē。
姥 陀 囉 難 地 迦. 揭 囉 訶。

(365) ā lán pó.jiē là hē。
阿 藍 婆.揭 囉 訶。

(366) qián dù bō ní.jiē là hē。
幹 度 波 尼.揭 囉 訶。

(367) shí fá là.yīn jiā xī jiā。
什 伐 囉.堙 迦 醯 迦。

(368) zhuì dì yào jiā。
墜 帝 藥 迦。

(369) dá lí dì yào jiā。
怛 籬 帝 藥 迦。

(370) zhě tū tuō jiā。
者 突 托 迦。

(371) ní tí shí fá là.bì shān mó.shí fá là。
尼 提 什 伐 囉.毖 釤 摩.什 伐 囉。

(372) bù dǐ jiā。
薄 底 迦。

(373) bí dǐ jiā。
鼻 底 迦。

(374) shì lì sè mì jiā。
室 隸 瑟 密 迦。

(375) suō nǐ bō dì jiā。
娑 你 般 帝 迦。

(376) sà pó shí fá là。
薩 婆 什 伐 囉。

(377) shì lú jí dì。
室 嚧 吉 帝。

(378) mò tuó pí dá lú zhì jiàn。
末 陀 鞞 達 嚧 制 劍。

(379) ā qǐ lú qián。
阿 綺 嚧 鉗。

(380) mù qié lú qián。
目 佉 嚧 鉗。

(381) jié lī tū lú qián。
羯 唎 突 嚧 鉗。

(382) jiē là hē.jiē lán。
揭 囉 訶.羯 藍。

(383) jié ná shū lán。
羯 拏 輸 藍。

(384) dàn duō shū lán。
憚 多 輸 藍。

(385) qì lī yè shū lán。
迄 唎 夜 輸 藍。

(386) mò mò shū lán。
末 麽 輸 藍。

(387) bá lī shì pó shū lán。
跋 唎 室 婆 輸 藍。

(388) bì lì sè zhà shū lán。
毖 栗 瑟 吒 輸 藍。

(389) wū tuó là shū lán。
烏 陀 囉 輸 藍。

(390) jié zhī shū lán。
羯 知 輸 藍。

(391) bá xī dì shū lán。
跋 悉 帝 輸 藍。

(392) wū lú shū lán。
鄔 嚧 輸 藍。

(393) cháng qié shū lán。
常 伽 輸 藍。

(394) hē xī duō shū lán。
喝 悉 多 輸 藍。

(395) bá tuó shū lán。
跋 陀 輸 藍。

(396) suō fáng yàng qié. bō là zhàng qié shū lán。
娑 房 盎 伽. 般 囉 丈 伽 輸 藍。

(397) bù duō bì duò chá。
部 多 毖 哆 茶。

(398) chá qí ní.shí pó là。
茶 耆 尼.什 婆 囉。

(399) tuó tū lú jiā. jiàn duō lú jí zhī. pó lù duō pí。
陀 突 嚧 迦. 建 咄 嚧 吉 知. 婆 路 多 毗。

(400) sà bō lú hē líng qié。
薩 般 嚧 訶 淩 伽。

(401) shū shā dá là suō nuó jié là。
輸 沙 怛 囉 娑 那 羯 囉。

(402) pí shā yù jiā。
毗 沙 喻 迦。

(403) ā qí ní.wū tuó jiā。
阿 耆 尼.烏 陀 迦。

(404) mò là pí là jiàn duò là。
末 囉 鞞 囉 建 跢 囉。

(405) ā jiā là mì lī duō. dá liǎn bù jiā。
阿 迦 囉 密 唎 咄. 怛 斂 部 迦。

(406) dì lì là zhà。
地 栗 剌 吒。

(407) bì lī sè zhì jiā。
毖 唎 瑟 質 迦。

(408) sà pó nuó jù là。
薩 婆 那 俱 囉。

(409) sì yǐn qié bì.jiē là lī yào chā. dá là chú。
肆 引 伽 弊.揭 囉 唎 藥 叉. 怛 囉 芻。

(410) mò là shì. fèi dì shān. suō pí shān。
末 囉 視. 吠 帝 釤. 娑 鞞 釤。

(411) xī dá duō. bō dá là。
悉 怛 多. 缽 怛 囉。

(412) mó hē bá shé lú sè ní shān。
摩 訶 跋 闍 嚧 瑟 尼 釤。

(413) mó hē bō lài zhàng qí lán。
摩 訶 般 賴 丈 耆 藍。

(414) yè bō tū tuó. shě yù shé nuó。
夜 波 突 陀. 舍 喻 闍 那。

(415) biàn dá lí ná。
辮 怛 籬 拏。

(416) pí tuó yē.pán tán jiā lú mí。
毗 陀 耶.盤 曇 迦 嚧 彌。

(417) dì shū. pán tán jiā lú mí。
帝 殊. 盤 曇 迦 嚧 彌。

(418) bō là pí tuó. pán tán jiā lú mí。
般 囉 毘 陀. 盤 曇 迦 嚧 彌。

(419) duò zhí tuō。
哆 侄 他。

(420) ǎn。
唵。

(421) ā nuó lí。
阿 那 籬。

(422) pí shě tí。
毗 舍 提。

(423) pí là bá shé là tuó lī。
鞞 囉 跋 闍 囉 陀 唎。

(424) pán tuó pán tuó nǐ。
盤 陀 盤 陀 你。

(425) bá shé là.bàng ní pàn。
跋 闍 囉.謗 尼 泮。

(426) hǔ xīn dū lú yin pàn。
虎 昕 都 嚧 甕 泮。

(427) suō pó hē。
莎 婆 訶。


阿難。是佛頂光聚,悉怛多般怛羅,秘密伽陀,微妙章句。出生十方一切諸佛。十方如來,因此咒心,得成無上正遍知覺。十方如來,執此咒心,降伏諸魔,制諸外道。十方如來,乘此咒心,坐寶蓮華,應微塵國。十方如來,含此咒心,于微塵國轉大法輪。十方如來,持此咒心,能於十方摩頂授記。自果未成,亦于十方蒙佛授記。十方如來,依此咒心,能於十方拔濟群苦。所謂地獄餓鬼畜生,盲聾喑啞,怨憎會苦、愛別離苦、求不得苦、五陰熾盛,大小諸橫同時解脫。賊難兵難、王難獄難、風火水難、饑渴貧窮,應念銷散。十方如來,隨此咒心,能於十方事善知識,四威儀中供養如意。恒沙如來會中,推爲大法王子。十方如來,行此咒心,能於十方攝受親因,令諸小乘聞秘密藏,不生驚怖。十方如來,誦此咒心,成無上覺,坐菩提樹,入大涅槃。十方如來,傳此咒心,於滅度後付佛法事,究竟住持,嚴淨戒律,悉得清淨。若我說是佛頂光聚般怛羅咒,從旦至暮,音聲相聯,字句中間,亦不重疊,經恒沙劫終不能盡。亦說此咒名如來頂。汝等有學,未盡輪回,發心至誠取阿羅漢,不持此咒而坐道場,令其身心遠諸魔事,無有是處。

阿難。若諸世界,隨所國土所有衆生,隨國所生樺皮貝葉紙素白 (疊毛)書寫此咒,貯於香囊。是人心昏,未能誦憶。或帶身上。或書宅中。當知是人盡其生年,一切諸毒所不能害。

阿難。我今爲汝更說此咒,救護世間得大無畏,成就衆生出世間智。若我滅後,末世衆生,有能自誦,若教他誦,當知如是誦持衆生,火不能燒,水不能溺,大毒小毒所不能害。如是乃至天龍鬼神,精只魔魅,所有惡咒,皆不能著。心得正受。一切咒詛厭蠱毒藥、金毒銀毒、草木蟲蛇萬物毒氣,入此人口,成甘露味。一切惡星並諸鬼神,磣心毒人,於如是人不能起惡。頻那夜迦諸惡鬼王,並其眷屬,皆領深恩,常加守護。

阿難當知。是咒常有八萬四千那由他恒河沙俱胝金剛藏王菩薩種族。一一皆有諸金剛衆而爲眷屬,晝夜隨侍。設有衆生,於散亂心,非三摩地,心憶口持。是金剛王,常隨從彼諸善男子。何況決定菩提心者。此諸金剛菩薩藏王,精心陰速,發彼神識。是人應時心能記憶八萬四千恒河沙劫,周遍了知,得無疑惑。從第一劫乃至後身,生生不生藥叉羅刹,及富單那,迦吒富單那,鳩槃茶,毗舍遮等,並諸餓鬼,有形無形、有想無想、如是惡處。是善男子,若讀若誦、若書若寫、若帶若藏,諸色供養,劫劫不生貧窮下賤不可樂處。此諸衆生,縱其自身不作福業,十方如來所有功德,悉與此人。由是得于恒河沙阿僧祇不可說不可說劫,常與諸佛同生一處。無量功德,如惡叉聚。同處熏修,永無分散。是故能令破戒之人,戒根清淨。未得戒者,令其得戒。未精進者,令得精進。無智慧者,令得智慧。不清淨者,速得清淨。不持齋戒,自成齋戒。

阿難。是善男子持此咒時。設犯禁戒于未受時。持咒之後。衆破戒罪,無問輕重,一時銷滅。縱經飲酒,食啖五辛,種種不淨,一切諸佛菩薩金剛天仙鬼神不將爲過。設著不淨破弊衣服。一行一住悉同清淨。縱不作壇,不入道場,亦不行道,誦持此咒,還同入壇行道功德,無有異也。若造五逆無間重罪,及諸比丘比丘尼四棄八棄,誦此咒已,如是重業,猶如猛風吹散沙聚悉皆滅除,更無毫髮。

阿難。若有衆生,從無量無數劫來,所有一切輕重罪障,從前世來未及懺悔。若能讀誦書寫此咒,身上帶持,若安住處莊宅園館。如是積業,猶湯銷雪。不久皆得悟無生忍。複次阿難。若有女人,未生男女,欲求孕者。若能至心憶念斯咒。或能身上帶此悉怛多般怛囉者。便生福德智慧男女。求長命者,即得長命,欲求果報速圓滿者,速得圓滿。身命色力,亦複如是。命終之後,隨願往生十方國土。必定不生邊地下賤,何況雜形。

阿難。若諸國土州縣聚落,饑荒疫癘。或複刀兵賊難鬥諍。兼餘一切厄難之地。寫此神咒,安城四門,並諸支提,或脫闍上。令其國土所有衆生,奉迎斯咒,禮拜恭敬,一心供養。令其人民各各身佩。或各各安所居宅地。一切災厄悉皆銷滅。阿難。在在處處,國土衆生,隨有此咒,天龍歡喜,風雨順時,五穀豐殷,兆庶安樂。亦複能鎮一切惡星,隨方變怪。災障不起。人無棋夭。杻械枷鎖不著其身。晝夜安眠,常無惡夢。

阿難。是娑婆界,有八萬四千災變惡星。二十八大惡星而爲上首。複有八大惡星以爲其主。作種種形出現世時,能生衆生種種災異。有此咒地,悉皆銷滅。十二由旬成結界地。諸惡災祥永不能入。是故如來宣示此咒,于未來世,保護初學諸修行者,入三摩提,身心泰然,得大安隱。更無一切諸魔鬼神,及無始來冤橫宿殃,舊業陳債,來相惱害。汝及衆中諸有學人,及未來世諸修行者,依我壇場如法持戒,所受戒主,逢清淨僧,持此咒心,不生疑悔。是善男子,于此父母所生之身,不得心通,十方如來便爲妄語。

說是語已。會中無量百千金剛,一時佛前合掌頂禮,而白佛言:如佛所說。我當誠心保護如是修菩提者。爾時梵王、並天帝釋、四天大王,亦于佛前同時頂禮,而白佛言:審有如是修學善人,我當盡心至誠保護,令其一生所作如願。複有無量藥叉大將、諸羅刹王、富單那王、鳩槃茶王、毗舍遮王、頻那夜迦、諸大鬼王、及諸鬼帥,亦於佛前合掌頂禮。我亦誓願護持是人,令菩提心速得圓滿。複有無量日月天子,風師雨師,雲師雷師,並電伯等,年歲巡官,諸星眷屬,亦于會中頂禮佛足,而白佛言:我亦保護是修行人,安立道場,得無所畏。複有無量山神海神,一切土地水陸空行,萬物精只,並風神王,無色界天,於如來前,同時稽首而白佛言:我亦保護是修行人,得成菩提,永無魔事。爾時八萬四千那由他恒河沙俱胝金剛藏王菩薩,在大會中,即從座起,頂禮佛足而白佛言:世尊。如我等輩所修功業,久成菩提,不取涅槃,常隨此咒,救護末世修三摩提正修行者。世尊。如是修心求正定人,若在道場及餘經行,乃至散心遊戲聚落,我等徒衆,常當隨從侍衛此人。縱令魔王大自在天,求其方便,終不可得。諸小鬼神,去此善人十由旬外。除彼發心樂修禪者。世尊。如是惡魔若魔眷屬,欲來侵擾是善人者。我以寶杵殞碎其首,猶如微塵。恒令此人,所作如願。


©此網頁內容歡迎轉載,無須注明出處。